Участие на наши педагози в проект ERASMUS+ KA153- „Mobility of youth workers – Lift me up“

В периода от 1до 6 август 2023 г.  се проведе втората част на обучителния курс по проект ERASMUS+ KA153- „Mobility of youth workers – Lift me up“ в град Бад Лаер, Германия. В него отново взеха участие трима педагогически специалисти от 20. ОУ „Тодор Минков“ : Габриела Стоилова – начален учител, Даниела Дикова – начален учител, и Калина Стоичкова – психолог.   

Във втората част на обучението, на база на придобитите в първата част знания и умения, участниците разработиха наръчник с предложения за игри и колективни дейности, които да развият усещането за колективност и сплотеност на класа и да предотвратят ситуации на изолация и тормоз. Разписани бяха препоръки, насочени към учителите, за дейности по превенция и интервенция на тормоза и за създаването на позитивен работен климат. Обсъдени бяха и методи, които да мотивират младите хора да не стоят безучастни в ситуации на тормоз. Участниците акцентираха върху важността на добрата връзка между училището и родителите и се обединиха около идеята, че родителите трябва да бъдат активни в училищния и извънучилищния живот на своите деца.  

След края на проекта, специалистите организират Седмица срещу тормоза, включваща популяризирането на темата и даването на алтернативи за справяне с проблема. Българските участници се включват в дългосрочно сътрудничество с представителите на Азербайджан, Армения, Грузия, Германия и Португалия, с цел продължаване на обмена на добри практики и проследяването на резултатите от проекта.