Училищен стол

Уважаеми родители, за всички въпроси, свързани със столовото хранене, закупуване на купони, както и презаверка на същите, моля, свържете се с Боряна на тел. 0884 181970 . Презаверяването на купони става най-късно в деня до 8:30 ч. сутрин

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

В 20. ОУ „Тодор Минков“ за учениците от начален етап се прилагат схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Целите на тези схеми е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители,
както и на учителите за принципите за здравословно хранене и подпомагане реализацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в Европейския съюз (Съюза).

Схемата „Училищен плод“ се предоставя за 20. ОУ „Тодор Минков“ от „СИСИ НЕЛ“ ЕООД.

Схемата „Училищно мляко“ се предоставя от „М-ВИ ФРУКТ“ ЕООД

Можете да се запознаете с наредбата от тук

Безплатни закуски

Безплатни закуски по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. Закуската на учениците в начален етап в 20. ОУ „Тодор Минков“ се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).
Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет. Мнението на родителите в 20. ОУ „Тодор Минков“ бе проучено чрез споделен формуляр през електронния дневник Школо.

Предпочитания на родителите на ученици в начален етап за учебната 2023/2024 година (35 гласа за „основна закуска“ и 141 гласа за „подкрепителна закуска“:

За 2021 година 20. ОУ „Тодор Минков“ е сключило договор за безплатни закуски с фирма „СИСИ НЕЛ“ ЕООД. Директорът на училището е запознал управителя на „СИСИ НЕЛ“ ЕООД с резултатите от допитването до родителите и е постигнато споразумение да се вземат предвид мненията и предложенията за подобрение.

НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ