Училищно настоятелство

Училищните униформи за 20. ОУ „Тодор Минков“ се изработват от:

Coolschool на адрес: https://coolschool-uniforms.eu/galleries/uniformata-na-uchenitsite-ot-20-ou-todor-minkov/

Bonita style на адрес: https://www.bonitastyle.com/19454541.html

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 25.09.2023 г. от 17.30 часа, в град София, ул. ”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2022 г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2022 година

3. Обсъждане и приемане на програма на УН за учебната 2023-2024 година.

4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение на всички членове на сдружението в деловодството след 11.09.2023

ПОКАНА
 
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 20.09.2022 г. от 17.30 часа, в град София, ул. ”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2021 г.
2. Приемане на финансовия отчет за 2021 година
3. Освобождаване на членове на УС и КС  и избор на нови.
4. Обсъждане и приемане на програма на УН за учебната 2022-2023 година.
5. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 06.09.2022

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 21.09.2021 г. от 17.30 часа, в град София, ул. ”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2020 г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2020 година.

3. Освобождаване на член на УС и избор на нов.

4. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

5. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 08.09.2021

За Управителен съвет на Сдружение -„Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”

​e-mail: un@20ou.bg

Как да заплатим своя членски внос?

Всички проекти, които реализираме, финансираме с помощта на събраните средства от членски внос от настоятелите в УН 20. ОУ „Тодор Минков“

Към момента, дължимият годишен членски внос е в размер на:

  • 40 лв за едно дете, ученик в 20 ОУ
  • 50 лв за две или повече деца, ученици в 20 ОУ

Начини за заплащане:

  • Банков превод:

Титуляр: УН 20 ОУ ТОДОР МИНКОВ
             

УН 20 ОУ ТОДОР МИНКОВ
ЕИК 130870595
ул. Княз Борис I 27
София 1463

IBAN BG66 BPBI 7940 1090 7800 01
BPBIBGSF

                Основание: име и клас на детето/децата

  • ePay: /предстои въвеждането на такава функционалност/
  • Плащане с дебитна/кредитна карта: /предстои въвеждането на такава функционалност/