План-прием V клас

За учебната 2021-2022 в V клас ще бъдат записани общо 116 ученици в 4 паралелки.