Профил на купувача

ПОКАНА за представяне на оферти с предмет: „Изграждане на велопаркинг в двора на 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА

за представяне на оферти

в процедура по директно възлагане

на поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

               20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Изграждане на велопаркинг в двора на 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София“, съгласно посочената по-долу информация за условията и реда за провеждането й.

               ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1. Предмет на поръчката:  „Изграждане на велопаркинг в двора на 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София“.

               Поканата има за цел провеждане на избор за изпълнител за изграждане на велопаркинг в двора на 20. ОУ „Тодор Минков“. Поръчката включва изкоп на дълбочина 30 см и площ 25 кв.м., извозване на земята,  изграждане на насип подложка с дребен камък 20 см, пясък 5 см и полагане на тротоарни плочи (налични при възложителя), монтаж на 2 стойки за колела с подходящи анкери. Поръчката ще бъде възложена директно на избрания изпълнител по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.

               2. Прогнозна стойност на обществената поръчка: до 5 000 лева  без ДДС.

               3. Основание и мотиви за избор на процедурния ред за провеждане на поръчката: поръчката се отнася до услуга по приложение №2 към чл.11, ал.3 от ЗОП. Приложимият съответен ред за възлагане е по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП /директно възлагане/, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители, с цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и осигуряване публичност на действията на възложителя.

               4. Място на изпълнение: На територията на  20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София.

               5. Срок на изпълнение на поръчката : Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 30.03.2024г. до 07.04.2024г.

               6. Условия и начин на плащане: Плащането по поръчката ще се извърши след приемане на извършената работа, еднократно или поетапно, въз основа на сключен договор и протокол за приемане на СМР. Заплащането на услугата е единствено в лева и по банков път, след отчитане на изпълнението и издаване на данъчна фактура от изпълнителя. Авансови плащания не се допускат.

               КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

               Изборът на изпълнител ще бъде извършен въз основа на критерия най-добро съотношение цена-качество при съвкупна оценка на следните показатели:

 • Предложена цена предмет на поръчката;
 • Техническо предложение;
 • Предложен гаранционен срок;

               СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в периода от  07.03.2024 г. до 15.03.2024 г.

               МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в сградата на училището на адрес в гр.София, ул.„Княз Борис I” №27 или на електронен адрес:  info@20ou.bg

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОДБОРА:

               1. Оферти могат да подават участници, за които не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП. В случай на наличие на някое от посочените обстоятелства участникът подлежи на задължително отстраняване. Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, т,2 и т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

               2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

               3. Минимални изисквания за технически способности, професионални способности и опит на участниците: възложителят изисква през последните три години, считано от датата на постъпване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко една услуга, независимо от обема й, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За изпълнена се счита услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на тригодишния период преди подаване на офертното предложение. За доказване на това изискване се представя списък изпълнените услуги.

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ОФЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

              1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат.

              2. Участникът предоставя с офертата ценово предложение, техническо предложение и гаранционен срок.

****************************************************************************************************

ПОКАНА за представяне на оферти с предмет: „Изработка на проект за изграждане на СТЕМ център в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА

за представяне на оферти

в процедура по директно възлагане

на поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

               20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Изработка на проект за изграждане на СТЕМ център в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София“, съгласно посочената по-долу информация за условията и реда за провеждането й.

               ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1. Предмет на поръчката:  „Изработка на проект за изграждане на СТЕМ център в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София“.

               Поканата има за цел провеждане на избор за изпълнител на изработка на проект за изграждане на СТЕМ център в 20. ОУ „Тодор Минков“. Поръчката включва цялостна изработка с всички проектни части. Поръчката ще бъде възложена директно на избрания изпълнител по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.

               2. Прогнозна стойност на обществената поръчка: до 15 000 лева  без ДДС.

               3. Основание и мотиви за избор на процедурния ред за провеждане на поръчката: поръчката се отнася до услуга по приложение №2 към чл.11, ал.3 от ЗОП. Приложимият съответен ред за възлагане е по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП /директно възлагане/, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители, с цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и осигуряване публичност на действията на възложителя.

               4. Място на изпълнение: На територията на  20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София.

               5. Срок на изпълнение на поръчката : Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 01.04.2024г.

               6. Условия и начин на плащане: Плащането по поръчката ще се извърши след приемане на извършената работа въз основа на сключен договор и протокол за приемане на проекта. Заплащането на услугата е единствено в лева и по банков път, след отчитане на изпълнението и издаване на данъчна фактура от изпълнителя. Авансови плащания не се допускат.

               КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

               Изборът на изпълнител ще бъде извършен въз основа на критерия най-добро съотношение цена-качество.

               СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти до 08.03.2024 г.

               МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в сградата на училището на адрес в гр.София, ул.„Княз Борис I” №27 или на електронен адрес:  info@20ou.bg

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОДБОРА:

               1. Оферти могат да подават участници, за които не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП. В случай на наличие на някое от посочените обстоятелства участникът подлежи на задължително отстраняване. Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, т,2 и т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

               2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

               3. Минимални изисквания за технически способности, професионални способности и опит на участниците: възложителят изисква през последните три години, считано от датата на постъпване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко една услуга, независимо от обема й, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За изпълнена се счита услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на тригодишния период преди подаване на офертното предложение. За доказване на това изискване се представя списък изпълнените услуги.

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ОФЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

              1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат.

              2. Участникът предоставя с офертата ценово предложение.

ПОКАНА за представяне на оферти с предмет: „Доставка и монтаж на метални ограждения за английски дворове в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА

за представяне на оферти

в процедура по директно възлагане

на поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

               20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на метални ограждения за английски дворове в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София“, съгласно посочената по-долу информация за условията и реда за провеждането й.

               ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1. Предмет на поръчката:  „Доставка и монтаж на метални ограждения за английски дворове в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София“

               Поканата има за цел провеждане на избор за изпълнител на обновяване на съществуващи метални ограждения на английски дворове в 20. ОУ „Тодор Минков“ и уеднаквяване с вече изградени такива от страната на бул. „Ген. М.Д. Скобелев“. Поръчката включва демонтаж на съществуващите метални ограждения и решетки на прозорци във вътрешен двор (2 секции) и на ъгъла на ул. „Княз Борис I” и бул. „Ген. М.Д. Скобелев“ (3 секции). Поръчката ще бъде възложена директно на избрания изпълнител по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.

               2. Прогнозна стойност на обществената поръчка: до 14 000 лева  без ДДС.

               3. Основание и мотиви за избор на процедурния ред за провеждане на поръчката: поръчката се отнася до услуга по приложение №2 към чл.11, ал.3 от ЗОП. Приложимият съответен ред за възлагане е по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП /директно възлагане/, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители, с цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и осигуряване публичност на действията на възложителя.

               4. Място на изпълнение: На територията на  20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София.

               5. Срок на изпълнение на поръчката : Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 30.03.2024г. до 07.04.2024г.

               6. Условия и начин на плащане: Плащането по поръчката ще се извърши след приемане на извършената работа, еднократно или поетапно, въз основа на сключен договор и протокол за приемане на СМР. Заплащането на услугата е единствено в лева и по банков път, след отчитане на изпълнението и издаване на данъчна фактура от изпълнителя. Авансови плащания не се допускат.

               КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

               Изборът на изпълнител ще бъде извършен въз основа на критерия най-добро съотношение цена-качество при съвкупна оценка на следните показатели:

 • Предложена цена предмет на поръчката;
 • Техническо предложение;
 • Предложен гаранционен срок;

               СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в периода от  09.02.2024 г. до 14.02.2024 г.

               МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в сградата на училището на адрес в гр.София, ул.„Княз Борис I” №27 или на електронен адрес:  info@20ou.bg

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОДБОРА:

               1. Оферти могат да подават участници, за които не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП. В случай на наличие на някое от посочените обстоятелства участникът подлежи на задължително отстраняване. Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, т,2 и т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

               2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

               3. Минимални изисквания за технически способности, професионални способности и опит на участниците: възложителят изисква през последните три години, считано от датата на постъпване на офертата, участницикът да е изпълнил най-малко една услуга, независимо от обема й, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За изпълнена се счита услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на тригодишния период преди подаване на офертното предложение. За доказване на това изискване се представя списък изпълнените услуги.

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ОФЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

              1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат.

              2. Участникът предоставя с офертата ценово предложение, техническо предложение и гаранционен срок.

ОБЯВЛЕНИЕ

За извършване на СМР по обновяване на учителската стая в 20. ОУ „Тодор Минков“, процедура по събиране на оферти с обява ЦАИС ЕОП

Обявление по процедура за пряко договаряне с архитектурно студио Think Forward за създаване на проект за СТЕМ-център и промяна в средата. Срок за получаване на оферта: 20.03.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на оферти за поддръжка на материалната база

20. ОУ „Тодор Минков“ набира оферти за поддръжка на материалната база на училището.

Краен срок за подаване на офертите: 17.02.2023 г.

За повече информация и подаване на оферти: info@20ou.bg

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КАБИНЕТИ В 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”

Събиране на оферти с обява за ремонт на училищните тоалетни

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП

На 14.06.2021 г. от 8:30 ч. в малък физкултурен салон в сградата на училището ще се проведе открито заседание на комисията за подбор на извънкласни дейности, съгласно ОБЯВА КОНКУРС ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ за следните видове извънкласни дейности:

 1. Баскетбол
 2. Футбол
 3. Бойни спортове
 4. Гимнастика
 5. Шах
 6. Роботика
 7. Математика
 8. Танци
 9. Изобразително изкуство
 10. Театрално изкуство
 11. Езикова школа

Кандидатите или техни представители имат право да участват при отваряне на пликовете и подписване на документите.

На 27.08.2021 г. от 8:15 ч. в 23. кабинет в сградата на училището ще се проведе открито заседание на комисията за подбор на извънкласни дейности, съгласно ОБЯВИ ЗА КОНКУРС ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ – „ГИМНАСТИКА“ и „ФУТБОЛ“

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на оферти за изработване на ученически униформи

            20. ОУ „Тодор Минков“ набира оферти за ученически униформи в съответствие с номенклатурата по-долу. В училището се обучават над 700 ученици, размерите на униформите варират от 110 см до 190 см. При подаване на офертите се изисква предоставяне на мостри – по 1 бр. поло-блуза с къс и дълъг ръкав и 1 суитшърт, които ще бъдат върнати на участниците след приключване на процедурата за подбор.

            Критерии за подбор:

 1. Цена
 2. Срок на изработване
 3. Качество на артикулите
АРТИКУЛМАТЕРИАЛ/ ЦВЯТ/ СЪСТАВЦЕНА /1 бр./ лв. с вкл. ДДС
1МЪЖКА РИЗА с дълъг ръкав   
2ДАМСКА РИЗА с дълъг ръкав   
3ПУЛОВЕР без ръкав   
4ПАНТАЛОН дълъг за момче   
5ПАНТАЛОН дълъг за момиче   
6ПОЛА с плохи / официална   
7ПОЛА с плохи спортно-елегантна   
8СУИТШЪРТ ЗИМЕН – с  качулка, с памучна подплата, ЗИМЕН, унисекс;     
9СУИТШЪРТ ЛЕТЕН – с  качулка, ЛЕТЕН, унисекс;   
10Поло блуза с яка, дълъг ръкав   
11Поло блуза с яка, къс ръкав   

Краен срок за подаване на офертите: 15.09.2021 г.

За повече информация: info@20ou.bg