20. ОУ „Тодор Минков“ има своите кибирескаути

Ученици от паралелки от V клас преминаха програмата на Националният център за безопасен интернет. През първия ден на март нашите възпитаници чрез интересни игрови задачи разгледаха основите опасности в дигиталната среда – както техническите, така и тези, свързани с интернет като социална среда и източник на информация и се запознаха с основните начини за предпазване и реакция при онлайн проблеми. В рамките на обучението имаха възможност и да развиват уменията си за работа в екип, своята креативност и уменията си за решаване на проблеми.

Вторият ден на обучението бе посветен на основите роли на киберскаутите – да бъдат пример за поведение в дигиталната среда и извън нея, да съветват връстници, сблъскали се с проблеми в интернет и, работейки в екип, да подготвят и провеждат собствени интересно дейности за повишаване на осведомеността за онлайн рисковете и начините за справяне с тях и сред други деца.

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.