Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА
 
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 20.09.2022 г. от 17.30 часа, в град София, ул. ”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2021 г.
2. Приемане на финансовия отчет за 2021 година
3. Освобождаване на членове на УС и КС  и избор на нови.
4. Обсъждане и приемане на програма на УН за учебната 2022-2023 година.
5. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 06.09.2022