КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: „Състезателна математика“, „Народни танци“ и „Театрално изкуство“

На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136/06.04.2017 г. на СОС, изменени и допълнени на 15.03.2018 г.

20. основно училище „Тодор Минков“ – гр. София

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

І. Видове извънкласни дейности:

1. Състезателна математика

2. Народни танци

3. Театрално изкуство

ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Младежта и спорта.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Списък на документите;
  2. Заявление за участие;

3. Заверено от участника копие на документи за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъл на чл. 178, ал. 1 т.2 -7, т. 14 и чл. 187, ал. 1 , т. 2 и 4  на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до  10 на брой. Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми;

7. Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в определеното училище;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата способност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в училище – копие на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена за обучение на ученик за 1 (един) астрономически час за определената извънкласна дейност;

е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

ІV. Критерии за оценка на офертите:

Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в  ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, т. 8, буква „б“  – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

за степен бакалавър – 5 т.

за степен магистър – 10 т.

за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и други научни степени/ – 15 т.

Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, т. 8, буква „в“ документи – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка по следните показатели:

При липса на професионален опит – 5 т.

до 3 години – 15 т.

над 3 години – 25 т.

Програма за обучение на учениците в извън класната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление  – 10 т.

– при несъответствие – 0 т.;

– при непълно съответствие – 5т.;

– при пълно съответствие – 10т.

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

– при несъответствие – 0 т.;

– при непълно съответствие – 5т.;

– при пълно съответствие – 10т.

Индивидуалната цена за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД:

Най-ниската предложена цена

Брой точки =    –––––––––––––––––––––––––- х 20

Цената, предложена от съответния участник

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

10%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 5 т.

20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 10 т.

 Максималният брой точки по всички критерии е 100.

Начин на провеждане на конкурса: по документи

VІ. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

      от 23.08.2023 г. до 21.09.2023 г. вкл., от 09.00 ч.-16.30 ч.

Местонахождение:

      гр. София, ул. „ул „Княз Борис I”27