ПОКАНА за представяне на оферти с предмет: „Доставка на подкрепителна закуска за учениците в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София за календарната 2024г.“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА

за представяне на оферти

в процедура по директно възлагане

на поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

               20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на подкрепителна закуска за учениците в 20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София за календарната 2024 г.“, съгласно посочената по-долу информация за условията и реда за провеждането й.

               ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1. Предмет на поръчката:  „Доставка на подкрепителна закоуска за учениците в 20-то ОУ „Тодор Минков” – гр. София за календарната 2024г.“

               Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).

               Поканата има за цел провеждане на избор за изпълнител на доставките на подрепителна закуска за календарната 2024г. Поръчката ще бъде възложена директно на избрания изпълнител по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.

               2. Прогнозна стойност на обществената поръчка: до 40 000 лева  без ДДС.

               3. Основание и мотиви за избор на процедурния ред за провеждане на поръчката: поръчката се отнася до услуга по приложение №2 към чл.11, ал.3 от ЗОП. Приложимият съответен ред за възлагане е по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП /директно възлагане/, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители, с цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и осигуряване публичност на действията на възложителя.

               4. Място на изпълнение: Доставките на подкрепителна закуска, съхранението на закуските и организацията за получаването й от учащите се осъществяват на територията на  20. ОУ „Тодор Минков” – гр. София.

               5. Срок на изпълнение на поръчката : Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 01.01.2024г. до 31.12.2024г.

               6. Условия и начин на плащане: Плащанията по поръката ще се извършват ежемесечно в срока на изпълнение и въз основа на сключен договор. Заплащането на услугата е единствено  в лева и по банков път, след отчитане на изпълнението за всеки календарен месец и издаване на данъчна фактура от изпълнителя. Авансови плащания не се допускат.   

               КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

               Изборът на изпълнител ще бъде извършен въз основа на критерия за „икономически най-изгодната оферта” при съвкупна оценка на следните показатели:

  1. Цена на единична бройка на предлаганата подкрепителна закуска /минималният брой на ежедневно доставяните единични бройки е 350/;
  2. Качество на храната /с разяснителни бележки за съдържанието и продуктовия състав на закуските/;
  3. Оганизация на доставките, на съхранението на закуските и на обработването на отпадъците, вкл. отпадъците от опаковки.

               СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в периода от  03.11.2023 до 30.11.2023г.

               МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

               Кандидатите за потенциални изпълнители могат да представят своите оферти в сградата на училището на адрес в гр.София, ул.„Княз Борис I” №27 или на електронен адрес:  info@20ou.bg

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОДБОРА:

               1. Оферти могат да подават участници, за които не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП. В случай на наличие на някое от посочените обстоятелства участникът подлежи на задължително отстраняване. Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, т,2 и т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

               2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

               3. Минимални изисквания за технически способности, професионални способности и опит на участниците: възложителят изисква през последните три години, считано от датата на постъпване на офертата, участницикът да е изпълнил най-малко една услуга, независимо от обема й, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За услуга със сходен предмет ще се счита всяка услуга, свързана с доставка на храна за повече от 30 индивидуални потребители, независимо дали тази доставка е с получател учебно заведение или не. За изпълнена се счита услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на тригодишния период преди подаване на офертното предложение. За доказване на това изискване се представя списък изпълнените услуги.

               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ОФЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

               1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат.

               2. Участникът предоставя с офертата информация за качеството и състава на доставяната храна.

               3. Офертното предложение следва да съдържа информация за възможността за доставка на максимален общ брой ежедневно доставяни закуски на база дневна заявка за присъстващи ученици, както и информация относно предлаган срок за доставяне след конкретната заявка, респ. срок за реакция по замяна на храна с влошено качество. Възложителят ще счита за предимство предлагането за по-кратки срокове.

               4. Офертата следва да съдържа ценово предложение за единична бройка на доставяните закуски.

               5. В предложението участникът обосновава и представя организацията на работа, включително ангажирания пресонал и начина на ежедневно обслужване.

               6. Предложенията следва да съдържат възможност за осигуряване на поне две хладилни витрини за съхранение на доставяните закуски, които следва да бъдат на постоянно разположение в училището за срока на изпълнение на договора. Представянето на оферта за повече от две съоръжения за съхранение ще бъде считано за предимство.