Покана за общо събрание и учредително събрание на Обществения съвет, които ще се проведат на 30.11.2022 в 20. ОУ „Тодор Минков“

Уважаеми родители,

Всяка паралелка е излъчила по 1 представител за участник в общото събрание на Обществения съвет, което ще се проведе на 30.11.2022 от 18:00 ч. Веднага след това ще се проведе и учредително събрание. Моля, запознайте се с информацията:

От 18:00 часа – Общо събрание в салона по ФВС със следния дневен ред:

  1. Запознаване с глава XIV от Закона за предучилищното и училищно образование, относно създаване на обществените съвети към училищата и с Правилника  за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Избор на членове на Обществения съвет с мандат декември 2022 – декември 2025 година.

3. Избор на резервни членове на Обществения съвет към 20. ОУ „Тодор Минков“.

От 19:00 часа – Учредително събрание в 19. кабинет със следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Обществения съвет.

2. Определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет на училището.

С уважение,

Галина Тимова