Проект „Образование за утрешния ден“ в 20. ОУ „Тодор Минков“

По проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ ще бъдат обучени 16 педагогически специалисти от начален етап на 20. ОУ „Тодор Минков“ на тема „Разработване на дидактически материали в онлайн платформи“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Екип на 20.ОУ е на обучение в Пловдив по проект „Образование за утрешния ден“

Започна обучението на начални и прогимназиални учители от 20. ОУ „Тодор Минков“ по Националната програма „Образование за утрешния ден“. Темата, по която педагозите ни ще добият умения, е „Разработване на дидактически материали в онлайн платформи“. Тя е пряко свързана с развитието на училището през следващите години и ще подобри внедряването на технологиите в учебния процес, STEM обучението и игровизацията, както и създаването на електронни ресурси, които да отговарят на нуждите и спецификите на училищния учебен план на иновативното на училище.

Обучението е в гр. Пловдив, а лектор е Вили Дафчева, един от най-известните и иновативни педагози в България.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. 

През 2020 г. училището получи и  интерактивен 65″ дисплей, който подпомогна процеса за изграждане на модерна образователна среда, базирана на съвременни съоръжения.