ПОКАНА на УН

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 21.09.2021 г. от 17.30 часа, в град София, ул. ”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2020 г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2020 година

3. Освобождаване на член на УС и избор на нов.

4. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

5. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 08.09.2021

За Управителен съвет на Сдружение -„Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”