“Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“ по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630, Малта, 2022 г.

Приключи втората мобилност по проект ЕRASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630, в която участваха Мария Дойчинова, учител по математика в прогимназиален етап, и Паулина Попчева, старши учител в начален етап.

Обучителният курс “Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“ се проведе в периода 02.07.2022-08.07.2022 г. в Ла Валета, Малта, където нашите педагози бяха обучени да работят с инструменти, чрез които се създава и обработва фото и видео съдържание, свързано с учебния процес.

Основната цел на курса е да помогне на учителите да създадат холистичен подход в подкрепа на развитието на своите ученици по време на пандемията и след пандемията. Курсът представя различни видове мултимедийни материали, които педагозите могат да създават и използват по време на затваряне на детска градина/училище и след това. Предложените методи в курса са по отношение на насоките на ЮНЕСКО за учители „Осигуряване на ефективно дистанционно обучение по време на прекъсване на COVID-19“ и Програмата за образование 2030. По време на курса участниците се запознаха с иновативния методически подход в детските градини и основното училищно образование, за създаване и използване на мултимедийни материали в областта на науката, математиката, хуманистичните изследвания, получени в рамките на няколко семинара, водени по метода „учене чрез правене”, което им позволява да прилагат различни дейности за насърчаване на развитието на детето в пет основни области: когнитивно развитие, социално и емоционално развитие, реч и език, фина моторика. Въпреки че представя иновативни най-добри практики, курсът показа как основните психологически потребности от безопасност, принадлежност и самочувствие трябва да бъдат поставени на първо място по време на затварянето на училища/детски градини.

Основни теми на курса бяха:
• Разбиране на домашно дистанционно обучение при затваряне на училища/детски градини поради COVID-19
• Онлайн дистанционно обучение в предучилищна и училищна степен
• Улесняване на домашното обучение за предучилищно и училищното образование
•  Осигуряване на адекватна комуникация между родители, учители и деца по време на домашно дистанционно обучение
• Мултимедийни материали за улесняване на четенето на децата у дома
• Мултимедийни материали за улесняване на ученето на математика и природни науки у дома
• Мултимедийни материали за улесняване на изучаването на изкуство и музика у дома
• Онлайн инструменти и приложения за създаване на мултимедийни педагогически ресурси
По време на мобилността бяха разгледани приложенията:

OpenShotVideoEditor, Pixlr, ChaterPix, Learning Apps, H5P, Liveworksheets, PowerPoint, Kialo-edu

Предстои представяне на резултатите на вътрешноучилищна квалификация през месец септември.

На 01.12.2022 г. колегите Мария Дойчинова и Паулина Попчева запознаха педагогическия екип с усвоеното по време на обучителния курс по ЕРАЗЪМ + “Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“, проведен от 02.07.2022 до 08.07.2022 в Малта. Педагозите на 20. ОУ имаха възможността да се запознаят с платформите KIALO-EDU; PIXLR; POWTOON; CANVA и видеоредактора OpenShotVideoEditor, с които да направят часовете си интересни, вдъхновяващи и мотивиращи. С видеофилм, създаден с една от платформите – CANVA, г-жа Дойчинова и г-жа Попчева пренесоха аудиторията на острова на рицарите и показаха моменти от работата в международна среда.