Христиан Жорж Кунчев


учител по Изобразително Изкуство и Занимания по Интереси Изкуство 
в 20 ОУ “Тодор Минков“ 
учител, художник, графичен дизайнер 
 
От началното си образование уча в специализирана паралелка  с разширено изучаване на изобразително изкуство. През 1994-та г. продължих образованието си в средното художествено училище-СХУПИ в  София. През 1999 –та се дипломирах  , бях приет за редовен студент в Националната Художествена Академия. Четири години по-късно се дипломирах с диплома 5.76 . От 2004 год. съм професионален художник и в това си качество съм участвал в множество  самостоятелни и съвместни изложби в галерии в Европа ,САЩ и Япония . В момента имам изяви в  няколко  галерии в  Америка, мои картини има в частна колекция в Русия ,Франция, Белгия ,САЩ и Япония.  
Мои картини са притежание на : г-жа  Цветанова – дипломат от кариерата в постоянното представителство на България в  ООН  Ню Йорк и експерт по правата на човека . Сега съветник , представител на Република България в комитет по външна политика и сигурност/КОПС/ в Брюксел, министъра на образованието и науката от/2017-2021г./ Красимир Вълчев, д-р Андреева директор в НИО, както и на още много колекционери в страната и чужбина.  
Неколкократно съм печелил награди, грамоти и отличия в областта на живописта и като учител по изобразително изкуство. 
Завършил съм и курс по графичен дизайн към  ФНТС. Програмите с които  се занимавам  са :Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator ,CorelDRAW ,InDesign  и др. 

Преподавател съм бил в редица училища и гимназии, като педагог  в  Средното художествено училище по приложни изкуства и др. 
В момента работя в 20 ОУ “Тодор Минков“ 

Успоредно с  преподавателската си дейност , аз продължавам да рисувам и  участвам в редица  арт  мероприятия. 

 
Образование :Висше 
Завършил: Национална Художествена Академия-София 
Образователно-квалификационна степен-бакалавър 
Специалност: Приложни изкуства-Текстил 
Други специалности: Свидетелство за професионална квалификация  Педагогика на изобразителното изкуство, специалност-художник и графичен дизайнер 
Контакти: h.kunchev@20ou.bg 
Методическа дейност: 
Участвал съм по програмата „Твоят час“ учебната 2018-2019 година 
Участвал съм по програмата- /Ръководител / „Занимания по интереси“-Курс по Графичен дизайн за ученици 11 и 12 месец 2019 г 
  През 2020 г. участвах по проекта BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г. ,съфинансирана от Европейския съюз. 
Квалификации: 
3 ПКС професионално-квалификационна степен-2021 г.Тракийски университет-Стара Загора 
 
Сертификати,удостоверения,грамоти,изложби: 
 
Грамота-Столична Община, район Триадица-За съхранение на българските традиции и високи творчески постижения 
Грамота: Столична Община, район Триадица-За високи постижения в изобразителното изкуство 
Грамота: Столична Община, район Триадица-Втора изложба “Мартеница“ 
Дарителска грамота-от Бачковската света обител “Успение Богородично“ 
Грамота: Национален Исторически Музей-„В света на приказките на славянските народи“ 
Удостоверение: Под патронажа на маркиз Хуан Антонио Самаранч и БОК-Български Олимпийски Комитет и НХА-Национална Художествена Академия участие в Национална Художествена Галерия-Стара Загора и салоните на СБХ-Шипка 6 в изложбата „Изкуство 2000“ 
Самостоятелна изложба в Art Place Interpred  04.2017г 
изложба в галерии „Artdecollectors“Long Beach,California,USA 2007г. 
изложба в “Artquest“St.Louis,Missouri,USA 2007г. 
изложба в галерия “Absolutearts”Granville,Ohio,USA 
Изложба в Галерия „Натали“март 2006 г. 
Изложба в Национална Галерия за Чуждестранно Изкуство-Евро Арт Темпо“ 07.2001г. 
Съвместна изложба в посолството на Федерална република Германия 2002   
Участие в изложба в Художествена Галерия-Стара Загора, ноември 1999 г 
 
Удостоверение РААБЕ България ЕООД №119481/30.11.2020г.на тема: „Ефективно използване на свободни образователни ресурси и дигитално учебно съдържание в обучението“ 
Удостоверение от Тракийски университет Стара Загора №33-11/9.03.2020г на тема :“Професионални умения на учителя“ 
Удостоверение от Тракийски университет-Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора №41-12/8.04.2019г на тема: „Възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 
Удостоверение от Министерство на образованието и науката и Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти №4946/29.06.2018г. на тема: „Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за 3 клас“ 
Удостоверение от Център за образователни инициативи №CS/SLE/00004/1.12.2017 на тема: „Коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда за разгръщане потенциала на всяко дете“ 
 
Умения и компетентности: 
●  Винаги съм се стремял да свържа изобразителната задача с изобразителните възможности на учениците,да поставям учебни задачи, които в максимална степен развиват личните им умения, способности и творческа свобода. 
● Стремя се да открия, насърча и съхраня индивидуалността на ученика в процеса на изобразителна дейност, да поставям задачи ,които да не ограничават въображението и творческата инициатива. При методическата организация на уроците включвам въпроси и задачи с изобразителен и неизобразителен характер. 
● В практиката си като учител използвам много екипната работа-дава добри резултати/ децата общуват, разрешават заедно проблеми, взаимно си помагат и се учат./ Много често подчинявам изпълнението на няколко изобразителни задачи в реализирането на един краен продукт.