Светлана Петкова Карабельова

Длъжност: старши учител по немски език в прогимназиален етап. 

Образовние: висше – магистър. 

  Е-mail: s.karabelzova@20ou.bg

Участия в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво :

• 2006г. Удостоверение НПЦ и Майкрософт България – Базови и специфични компютърни умения на учители по чужди езици  

• 2010г. Удостоверение Странознание и методически тренинг – Ландесакадеми Бад Вилбад – Германия

• 2010г. Сертификат: Многоезичност в Европа – Немският като следващ чужд език в училище от Гьоте Институт – България учители по немски език.

• 2012г. Сертификат: Младежката култура – методически семинар за учители по немски език, Eductional Center, София

• 2013г. Сертификат: “ Mit Sicher durch die Stufe B2“ – методически семинар за учители по немски език, Educational Center, София

• 2014г. Сертификат: Fertigkeitstraining ab B1 – методически семинар за учители по немски език, Educational Centre, София

• 2015г. Сертификат: Mit Motive schneller ans Ziel kommen – методически семинар за учители по немски език, Educational Center, София

• 2015г. Сертификат: Spielerisches Aussprachetraining – методически семинар за учители по немски език, Educational Center, София

• 2016г. Сертификат: 11. Национална конференция на учителите по немски език, KLETT – София

• 2016г. Удостоверение Der FU im 21.Jh – Herausforderungen und Chancen, Education Center, София

• 2017г. Сертификат: Mit uns ( В 1 – С 1)- методически семинар за учители по немски език, Educational Center, София

• 2018г. Сертификат “ Kommen Jugendliche von einem anderen Stern?“, KLETT, София

• 2018г. Сертификат „Училище за бъдеще“, национална конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието, София

• 2018г. Удостоверение“ Изграждане на професионално учителско и детско портфолио“, ЦПО към „Матев-Строй“, София

• 2018г. Удостоверение „ Организация на образователния процес“, СУ „Климент Охридски“, София

• 2018г. Свидетелство за ПЕТА професионалноквалификационна степен, СУ „Климент Охридски“, София

• 2018г. Удостоверение „Обучение на учители по компютърно моделиране“ НЦПКПС

• 2018г. Удостоверение „Как младежите учат немски език“, Гьоте Институт, София

• 2019г. Удостоверение “Der Fremdsprachenunterricht – inspirierend und gegenwärtig”, Educational Center, София

• От 2010г. до 2019г. проподавател и преводач по немски език в частни езикови училища Intellect гр. София.

Професионална квалификационна степен ЧЕТВЪРТА и ТРЕТА от Тракийски Университет, гр. Стара Загора от 2020- 2021 година.