СТЕФКА ПАВЛОВА НЕДЯЛКОВА

Средно образование:  

Свидетелство №  013218/ 1  юли 1981/ ПГ „Саво Ц. Савов“ с разширено изучаване на математика и  физика- 1981 година

Свидетелство за придобита специалност – Химиколаборанство- 1981 година

Полувисше образование:

Свидетелство  № 8716/ 29 юни 1985/ ИДНУ „ Надежда Крупская“- София

Свидетелство № 871 – Школа за мениджъри – квалификация счетоводител

Висше образование:

Свидетелство № 122348/ 23.06.1994 / СУ „ Св. Климент Охридски“

Квалификации:

Свидетелство за  5. ПКС- № 3342/ 10.11.2003

Свидетелство за 4. ПКС- № 3453/ 16.11.2009

Свидетелство за Едногодишна специализация „Модернизация на образователния процес“-

№ 11698/ 07.06.2011

Свидетелство за 3. ПКС- № 1262/ 08.06.2011

Свидетелство за 2. ПКС- №2720/ 10.11.2017

Удостоверение № 549/ 22.11.2005- Частен професионален колеж“ Евклид“ – Компютърна грамотност- 1. ниво

Удостоверение№ 1687/ 29.03.2007- Частен професионален колеж“ Евклид“ – Компютърна грамотност- 2. Ниво

Сертификат  № 087/ 12.12.1998 – Учебен център „Спектър“ за завършен курс компютърна грамотност- Windows, Word, Excel

Удостоверение № 1030/ 28.12.2002 – ТУ – 5. дневна квалификация „Методика на обучението по безопасност на движението“

Удостоверение № 050212.6/ 23.02.2006- НПЦ- Текуща квалификация на начални учители

Удостоверение № 4997/ 02.09.2009 – СУ- 2. дневна квалификация „Съвременни методически постановки по БЕЛ и математика в 1.- 4. клас- 1 кредит

Удостоверение № 0020384/ 25.02.2017- БЧК- курс за първа долекарска помощ на работното място

Удостоверение № 6818-11/ 09.05.2017- СУ- 2. дневна квалификация „ Организация, провеждане и  описание на диагностични процедури в обучението 1.-4. клас – 1 кредит

Удостоверение № 6943/ 09.05.2017 – СУ- 2. дневна квалификация „ Организация, провеждане и  описание на диагностични процедури в обучението 1.-4. клас – продължение- 1 кредит

Удостоверение № 7052/ 12.07.2017- СУ – 2. дневна квалификация „ Организация, провеждане и  описание на диагностични процедури в обучението 1.-4. клас – продължение- 1 кредит

Удостоверение – 14.11.2016- „Работа с платформата за електронни образователни ресурси на ИК“Анубис“ и изд. „Булвест“- лектор Милена Костадинова

Удостоверение – 23.11. 2016- „ Разгръщане на учебното съдържание по Околен свят за 1. Клас чрез активно учене“- лектор проф. д-р Илияна Мирчева

Удостоверение – 18.02.2015 – МОН- „Интерактивни методи в обучението“

Удостоверение- 07.12.2016- Булвест- „ Възможности за творчество и личностно развитие чрез обучението по ИИ в 1. Клас“ – лектор Десислава Кралева

Удостоверение № 00009/ 01.12. 2017 – Център за образователни инициативи-4. дневен курс –

„Коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда за разгръщане потенциала на всяко дете“- 2 кредита

Удостоверение – 12.04.2018- Участие в семинар на тема „ Новите електронни ресурси в обучението за 3. клас“

Удостоверение- 15.02.2018- Участие в семинар на тема „ Новите електронни ресурси в обучението за 1. клас“

Удостоверение № 8408/08.09.2018- Фондация „Кузманов“- „Презентационни умения на учителя“ – 1 кредит

Удостоверение № 4939/ 29.06.2018 Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти- „ Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за 3.клас“- 2 кредита

Удостоверение № 0000540/ 2018 – Фондация „ Европартньори 2007“ – „ Интерактивни методи на преподаване“- 1 кредит

Удостоверение № 96837/ 29.03.2019- Раабе- „ Организационно развитие и  ефективно управление на образователната институция“ – 1 кредит

Сертификат за участие в семинар „ Позитивна и   ефективна дисциплина в клас  и  в училище“

19 юни 2009 и  21 и  28 ноември 2009

 Сертификат-  17.12.2011- Център за приобщаващо образование- тема „Въведение в принципите на образованието за развитие и  приложението им в българското училище“

Сертификат № 2013270622236/ 27.06.2013- Раабе- Семинар на тема „ Подготовка на мултимедийни уроци“

Сертификат № 134-2013- Академия за науки за образованието- 5. дневен модул „ Наставничество на младите учители и решаване на конфликти в училище – Бургас 2013- лектор проф. дпн. Татяна Дронзина

Сертификат – 27.02.2014- Семинар на тема“ Работа с новия формат на тестовете на НВО в 4. Клас“

Сертификат № 7329/ 11.04.2014- Национален институт за обучение и  квалификация в системата на образованието- 5.дневен курс „Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и  компетентности за оценяване на учениците“

Сертификат- 25.06. 2014- Амейз ЕООД- Учители в час

Удостоверение № 0650/ 18.08. 2014- Институт за прогресивно образование- Преподаване на математика в начален етап по системата JUMP Math

Сертификат – 08.09.2015- Участие в семинар на тема“ Как да направя моя час на класа по – практичен и по – интересен“

Сертификат- 3-4 .12. 2015- Участие в конференция с международно участие „ Ролята на глобалното образование за постигане на Целите за устойчиво развитие“

Сертификат№ 49080/ 12.03.2016- Раабе- Участие в практически семинар на тема“ Работа с ученици с различна степен на обучаемост“ и „ Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности“

Сертификат от 14 и  15. 01.2017 за участие в Пета годишна национална конференция за глобално образование

Сертификат № 206/ 18. 07.2020- Участие в практически семинар на тема „ Създаване на професионално педагогически портфолио според изискванията на Наредба № 15“

Участие в поредни 6 седмици в курс „ Учители в час“- 2021