Лиляна Николаева Иванова – Логопед


Образование: Висше

Завършила: СУ «Св. Климент Охридски», гр. София

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Логопедия

Други специалности: Специална педагогика

Работи в 20. ОУ »Тодор Минков» от 2017/2018 учебна година

Предишна работа: Логопед в 76 ДГ »Сърничка», гр. София

Контакти:

E-mail: l.ivanova@20ou.bg

Телефон: +359898902780

Квалификации:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  – Организация на образователния процес в новите реалности – 2021г.

ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен – 2020г.

Сертификати, удостоверения, участия в конференции:

 • Тема“Математически затруднения в контекста на Специфичните нарушения на учунето“ – 17 – 18. 04.2021г.
 • Тема «Тестове за изследване на езиковото развитие на деца от 3 до 7 годишна възраст» – 14.02.2020г.
 • Тема «Работа с родители»  – Международна логопедична конференция – 31.05 – 02.06.2019г.
 • Тема «Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи» – 24.03.2019г.
 •  Тема «Възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти» – 08.04.2019г.
 • Тема „Родителите като активни партньори на децата си и учителите им в училище“ –  15-16.12.2018г.
 •  Тема „Организация на образователния процес“  –  22.05.2018г.
 •  Тема „Детският език“ – Международна логопедична конференция –  01-03.06.2018г.
 • Тема „Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие“– 31.03-01.04.2018г.
 • Тема „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушенията в развитието“ – Международна научна конференция  – 23-25.03.2018г.
 • Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2 – 17-18.03.2018г.
 • Тема „Разграничаване на ранно заекване от нормална дисфлуентност“– 13-14.01.2018г.
 •  Тема „Оценка на четенето /декодиране и разбиране/ и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас“ – 16-17.09.2017г.
 • Тема „Логопедични терапии“ – Международна логопедична конференция – 02-04.06.2017г.
 • Тема „Диагностика и превенция на езика 3-4“  –  12-13.11.2016г.
 • Тема „Интердисциплинарни логопедични практики“  – 6.11.2016г.
 •  Тема „Картинен тест за фонологично осъзнаване“ – 14-15.05.2016г.

Дейности:

 1. Превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности
 2. Диагностика на комуникативни нарушения
 3. Терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения
 4. Консултативна дейност с учители и родители на деца с  комуникативни нарушения
 5. Оценка на  индивидуалните потребности на ученици, за които има индикации, че са със специални  образователни потребности или в риск
 6. Допълнителна подкрепа за личностно развитие

Умения и компетентности:

 • Залагам ясни и конкретни цели
 • Планирам и осъществявам дейности за обща и допълнитена подкрепа
 • Използвам съвременни тестови батерии и техники за диагностична работа
 • Прилагам иновативни методи и подходи в хода на логопедичната терапия
 • Създавам авторски материали за реализиране на поставените цели
 • Използвам индивидуален подход и следвам максимата: «Всяко дете е личност, която заслужава уважение и подкрепа!»
 • Използвам подходящи методи и форми за оценка на напредъка на учениците
 • Информирам родителите за постигнатите резултати
 • Придържам се към работа в екип, защото : «Аз – това сме ние!»
 • Поддържам позитивна работна атмосфера
 • Стремя се да постигам възможно най-високото ниво на функциониране и комуникация на детето

Моята философия:

«Помогни ми, за да се справя сам!»  М. Монтесори

За мен логопедичната работа е призвание, мисия и голяма отговорност!