Въпроси и отговори, свързани с прием I клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Тук ще публикуваме Вашите въпроси и отговорите, свързани с прием I клас за учебната 2021/2022 година, които събираме чрез формуляр, поместен на страницата на училището.

  1. „Има ли допълнителни критерии за кандидатстване освен адрес (друго дете в същото училище и други)?“ ОТГОВОР: Да, има. Посочени са в Раздел III. КРИТЕРИИ на СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

2. Как ще бъдат разпределени децата по паралелки и езици?“ ОТГОВОР: Това ще стане на училищно ниво. Традиционно в училището се организира прием за една паралелка по френски език и три паралелки по немски език.

3. Как се разпределят децата от първи клас в паралелките с немски и френски език, след като в системата за електронно кандидатстване за първи клас?“ ОТГОВОР: В Системата на Столична община няма добавена такава функционалност. Формирането на паралелките по езици ще се определи на училищно ниво. Скоро ще публикуваме подробна информация за този механизъм.

4. Предвиждате ли допълнителни дейности на децата по интереси? И какви?“ ОТГОВОР: Да, предстои провеждане на процедура по подбор на фирми, доставчици на извънкласни дейности. Извънкласни дейности при смесване на ученици от различни паралелки в момента не се извършват на територията на училището, съгласно Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на CIVID-19

5. Кои учители ще преподават на първите класове в съответните паралелки? ОТГОВОР: Випуск IV клас в момента се извежда от г-жа Анета Русева, г-жа Антоанета Балова, г-жа Галя Велкова и г-жа Аксиния Казакова. За учебната 2021/2022 година предстои подготовка и планиране през месец юни т.г.

6. Каква е практиката на училището за участия в регионални и международни състезания/ олимпиади? Едва от месец март виждам информация за участие в олимпи?“ ОТГОВОР: Традиционно училището провежда общински кръг на всички олимпиади, заложени в календара на МОН. Също така организираме част от състезанията от същия календар. За учебната 2020/2021 година проведохме всички олимпиади на общинско ниво и олимпиада по БЕЛ на областно ниво. На 18.03.2021 организирахме за начален етап Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“. Много наши ученици участват в различни състезания, една част от резултатите публикуваме на страницата на училището. Гордеем се с успехите и постиженията на нашите възпитаници, защото те са плод на усилията на цялата училищна общност.

7. „Моля Ви да ми кажете кога и как да посоча, че желая детето ми, в случай на класиране, да посещава паралелката с изучаване на немски език. За мен това е основен въпрос, защото определено държа на немски език.Благодаря ви!“ ОТГОВОР: Формирането на паралелките ще бъде направено след проучване на мнението на родителите. Това ще се случи в училището, когато записваме ученика.

8. „Моля за изясняване на дневния режим на децата – кога започва и кога свършва учебния ден? ОТГОВОР: Началото на учебния ден за учениците от I и II клас започва в 8:30 ч. и завършва в 16:30 ч. За учениците от III клас учебният ден започва в 8:15 и завършва в 17:35. През предстоя

9. Паралелно ли е ограмотяването на децата по Български език и Немски/Френски от 1ви клас? ( едновременно изучаване на азбуките и т.н.) ? ОТГОВОР: Не. Първо минава ограмотителният период на български език и след това започваме ограмотяването на чуждия.

10. „Ако следобед има предвидена занималня, тя със задължителен характер ли е или не?“ ОТГОВОР: Да, от първи до трети клас е целодневно обучението и заниманията следобед са задължителни. Изключние може да се направи по смисъла на чл. 21, ал. 7 от НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4 ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 в определени дни.

11. Ще бъде ли сменена фирмата, обслужваща ученическия стол? ОТГОВОР: Конкурсите за училищните столове се провеждат от районните администрации (не от самите училища). Страни по договорите са районния кмет и избраните фирми. По този въпрос и сходни по темата следва да се обърнете към район Триадица.

12.Ако 20то училище ни е 1во желание, но системата ни класира в друго училище за което попадаме в 1ва група, може ли да запишем детето в другото училище и да участваме в следващи класирания за 20-то училище или може да участваме само , ако не сме се записали в друго училище? ОТГОВОР: Да, можете да запишете детето в училище и да продължите да кандидатствате за 20. ОУ „Тодор Минков“.

13. „На база на миналата година и предходните години като цяло, има ли според Вас шанс прием на дете в немска паралелка, което попада в 4та група без точки?“ ОТГОВОР: Да, миналата година са били приети ученици, които са IV група.

14. „Как е организирана обратната връзка от учителите към родителите за детето в първи клас?“ ОТГОВОР: Обратната връзка и интензивната комуникация между родителите и учителите е в основата на успехите на всяко дете в училището. Ние вярваме, че е в наш общ интерес да се осведомяваме взаимно за всичко важно, което се случва с всеки наш ученик. Официално средство за комуникация е електронният дневник „Школо“. Всеки педагогически специалист има приемно време, обявено на страницата на училището, с часове за срещи с родители и консултации на ученици. Когато има основателна причина, се провежда разговор или се известява родител своевременно.

15. „Ще имат ли възможност родителите да се срещнат с учителя, който ще преподава на децата към момента на записването или преди старта на учебната година?“ ОТГОВОР: Ще имате възможност да се срещнете с учителите, които извеждат сега IV клас. Една седмица преди началото на учебната година в 20. ОУ „Тодор Минков“ се провежда адаптационна седмица, по време на която се извършват различни дейности, които да подпомогнат екипа ни да разпредели учениците в паралелките по немски език. Ние вярваме, че всички наши учители са отличен избор за класни ръководители за Вашите деца.

16. „Дневна програма, по която се работи?“ ОТГОВОР: Един от най-често задаваните въпроси е свързан с денвното разписание и примерна програма. Представяме Ви примерна програма за три дни от седмицата. В една част от занимания по интереси се преподава чуждия език. През следващата учебна година той ще бъде разпределен по нов начин с минимум 9 учебни часа/седмично.

17. За какви допълнителни активности мога да запиша детето си? ОТГОВОР: Тази година изтичат договорите на всички спортни клубове и фирми, които предоставят извънкласни дейности на територията на 20. ОУ „Тодор Минков“. Съвсем скоро ще стартираме процедура по „ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“ за избор на нови доставчици на извънкласните дейности. За дейностите ще бъдете информирани след приключване на конкурса.

18. „Как се разпределят децата от първи клас в паралелките с немски и френски език, след като в системата за електронно кандидатстване за първи клас няма такъв критерий?“ ОТГОВОР: В нормативната уредба, касаеща приема на децата в I клас няма критерии, които да определят избор на паралелка. Водещ критерий в СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община е близостта на училището. Посочени са допълнителни критерии, но те не касаят избираеми и допълнителни учебни часове, каквито са часовете по френски и немски език в 20. ОУ „Тодор Минков“. Разпределението на учениците в паралелките ще се случи след проучено желание на родителите и според възможностите на училището. Традиционно през годините се формират три паралелки с немски език и една – с френски.

19. „Според актуализираните функционалности на Системата за прием в първи клас, има възможност да се заяви предварително езиковият профил на обучение още при самото кандидатстване. Какво ще стане, ако има повече приети ученици, желаещи да изучават френски език, отколкото позволява броят в една паралелка?“ ОТГОВОР: Родителят има възможност да маркира в Системата избрания от него език, което ще даде възможност на ръководството на училището да се информира за нагласите. Няма нормативно определение, което разпорежда избора на избираемите и факултативните часове в училищния учебен план да са част от приме I клас. При записване на учениците за първи клас за учебната 2021/2022 ръководството на училището ще даде възможност за заявяване предпочитанията за език и ще разпредели бъдещите първокласници съобразно заявения интерес и възможностите, с които училището разполага.