Галина Тимова

e-mail: director@20ou.bg

Образование

Средно образование – 2. СОУ „Акад. Ем. Станев”, 1997 г.,

Свидетелство за професионална квалификация „Организатор по фирмен мениджмънт” ;
-Diploma of the College of North West London – The Vocational Qualification in Business and Finance”.

Висше образование 

магистърска степен – „Социално-педагогическа работа със семейството”, Факултет по начална и предучилищна педагогика (ФНПП);
магистърска степен – „Начална училищна педагогика”, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“;
бакалавърска степен – Социална педагогика, ФНПП,  СУ „Св. Климент Охридски”;
следдипломна квалификация – „Ранно чуждоезиково обучение”, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”.  

Отчислен докторант  с право на защита в СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ  (ФНПП), катедра „Социална педагогика и социално дело“ с научен ръководител проф. Нели Бояджиева.

Квалификации

III ПКС, „Мениджмънт на образованието“, СУ „Св. Климент Охридски“

 • Удостоверение за участие в курс на тема “ Комуникационна стратегия за общуване и сътрудничество със семейството, интерактивни методи като иновации в професионалната подготовка на учителите, проведен от ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, София в периода 10.04.2017-12.04.2017 г.
 • Удостоверение за участие в курс на тема „Съдържание и организация на образователния процес“, проведен от ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, София, в периода 11.05.2017-12.05.2017 г.
 • Удостоверение с регистрационен №30015/18.01.2019 г. с присъден 1 квалификационен кредит за обучителен  курс с продължителност 16 часа за периода от 15.01.2019 до 17.01.2019 г. на тема „Облачни технологии – Office 365  за администратори“. Удостоверението е издадено от обучаваща организация „КАБИНАТА БГ“ ООД
 • Удостоверение с регистрационен № 17/06.04.2019 година с присъден 1 квалификационен кредит за участие във Втората международна научна конференция „Педагогическата комуникация – традиционна и дигитална“ в периода 5-6 април 2019 година за подготовка и представяне на доклад по тема „Създаване на позитивна училищна общност чрез образователната платформа Class Dojo“. Удостоверението е издадено от „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД.
 • Удостоверение с регистрационен №021188/14.05.2019 г. с присъден 1 квалификационен кредит за участие в обучителен курс „Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в начален и прогимназиален етап“.Удостоверението е издадено от „Просвета – София“ АД, гр. София.
 • Удостоверение с регистрационен №12140/22.04.2019 г. с присъден 1 квалификационен кредит за обучителен  курс с продължителност 16 часа за периода от 19.04.2019 до 21.04.2019 г. на тема „Облачни технологии – Office 365“. Удостоверението е издадено от обучаваща организация „КАБИНАТА БГ“ ООД.
 • Удостоверение с регистрационен №021504/20.05.2019 г. с присъден 1 квалификационен кредит за участие в обучителен курс „Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по български език и литература в 1.-4. клас „. Удостоверението е издадено от „Просвета – София“ АД, гр. София.
 • Удостоверение с регистрационен №2019-46/02.08.2019 г. с присъден 1 квалификационен кредит за участие в научна конференция „Хармония в различията“ с доклад. Удостоверението е издадено от РУО – София-град.
 • Удостоверение с регистрационен №КК-5346 от 27.10.2019 г. с присъден 1 квалификационен кредит за курс „Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори“. Удостоверението е издадено от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
 • Удостоверение с регистрационен №KK-6396 от 11.09.2020 г. с присъден 1 квалификационен кредит за курс „Модели за обучение от разстояние в електронна среда“. Удостоверението е издадено от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
 • Удостоверение с регистрационен №13607 от 21.12.2020 г. с присъден 1 квалификационен кредит за курс „Практическо обучение на новоназначени директори“. Удостоверението е издадено от Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
 • Удостоверение с регистрационен №2020-169 от 13.07.2020 г. с присъден 1 квалификационен кредит за участие с доклад в Шестата научна конференция „Хармония в различията“. Удостоверението е издадено от Регионално управление на образованието София-град.
 • Удостоверение с регистрационен №2020-168 от 13.07.2020 г. с присъден 1 квалификационен кредит за участие с доклад на тема „Предизвикателствата на съвременния учител при работа с родители“ в Седемнадесетата национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизма на XXI век“. Удостоверението е издадено от Регионално управление на образованието София-град.


   

Кариера

 • директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език;
 • заместник-директор по иновации и стратегическо развитие в 75. ОУ „Тодор Каблешков“;
 • заместник-директор по учебна дейност в 122. ОУ „Николай Лилиев“;
 • експерт, връзки с обществеността в Държавна агенция за закрила на детето;
 • начален учител, учител по английски език в начален етап,  2. СУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София;
 • от 2015 г. – базов учител към СУ „Св. Климент Охридски“, факултет „Педагогика“;​
 • от 2014 г. – старши учител;
 • социален работник в Център за обществена подкрепа „Бъдеще” към Дирекция „Социални дейности”, Столична община;
 • ръководител образователни програми в „Център за творческо обучение” – с.Долни Лозен;
 • възпитател в ДОВДЛРГ „Христо Ботев”, кв. Горна баня, гр. София;
 • Обществен възпитател в МКБППМН – район „Овча купел”, Столична община.

Носител на почетното отличие „Неофит Рилски“