Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

20. ОУ „Тодор Минков“ работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Училището ни е оборудвано с 15 лаптопа за нуждите на педагогическите специалисти. Водим обучения на млади педагогически специалисти по дейност 3 от проекта.