Проект : Училище за активни и толерантни граждани в модерното общество

Проект с Регистрационен номер: 2019-1-BG01-KA101-062024

По Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

сектор „Училищно образование „

Целта на настоящият проект е:

1. Чрез програмата за мобилност, изпратените учители да придобият знания, умения и нагласи, свързани с изграждането на специфични нагласи сред учениците в образователната институция. Тези нагласи включват: толерантност към различните от тях, развиване на умения да работят и разбират различните от тях и други социални умения свързани с провежданото обучение.

2. Придобиване на същите знания, умения и нагласи, свързани с изграждането на специфични нагласи сред учениците от друга част от учителската колегия чрез представяне на проекта и споделяне на опита посредством механизма за Вътрешноучилищна квалификация, обмен на добри практики и приложения на придобитите знания в откритите уроци.

3. Придобиване на представените в точка 1 знания, умения и нагласи от учениците чрез организиране на дейности в часовете на класа използвайки придобитите знания и умения. Тези дейности ще подпомогнат развитието на националното самосъзнание у учениците и представата за участието на българското общество в европейското семейство на народите, а също така и да се развият практически умения сред учениците за комуникация с представителните институции на държавата и общините.

Специфичните цели включват:

1. Развитие и подобрения във вътрешна среда на училището – Развиване на представи сред учениците за обществото като съвкупност от индивиди с различен мироглед, нагласи, социален статус, културна среда и етническа принадлежност. Възприемането на хората в неравностойно положение като съставна част от това общество, като училищната общност се представя като представителна извадка на социума. Развиване на умението за общуване с хора различни от теб, като с равни.

2. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. Поставяме приоритет върху извънкласни дейности включващи хора с различни психологически специфики и социален бекграунд. Основна цел е да се развие умението за работа в екип и развиване на уменията за организация на хора, с различни индивидуални специфики.

3. Основна цел е, чрез екипна работа, да се изгради трайна представа сред учениците за «различният» като личност, равна на тях, а тяхната индивидуалност като предимство, а не недостатък. Дейностите включват комплектуване на деца с различен социален или семеен статус, деца различаващи се по различни показатели.

4. Изграждане на ценностна система: възпитание, морални и духовни ценности, развиване на социалните умения, национална идентичност, гражданско образование, приобщаващо образование, недискриминация, толерантност.

Ръководство на учителите

http://me-you-us.eu/bg/activities-bg/

ДОКУМЕНТИ

ГАЛЕРИЯ