Анета Христова Русева –

главен начален учител в 20. ОУ „Тодор Минков „, гр. София 

 1. Образование:  

Висше: Диплома №115360 от ФНПП със специалност НУП на СУ “Св. Климент Охридски“ от 02.12.1991гКвалификация – начален учител 

 1. Квалификация: 

Удостоверение за II клас-квалификация № 9817 от ЦИУУРК гр. София от 20.07.1992г. 

 1. Училищни награди: 
 1. Грамота за постигнати високи резултати в УВР на 20.ОУ “Тодор Минков“ за 2001г. 
 1. Поздравителен адрес от СУ „Св. Кл. Охридски“ ФНПП, катедра, НУП, относно съвместното ни сътрудничество в подготовката на бъдещите студенти- начални учители, в качеството ми на базов учител. – 24. май.2004г. 
 1. Плакет  за Постижения в учебно-възпитателната работа през  учебната 2008 -2009г. в 20. ОУ „Тодор Минков“ 
 1. Квалификации с кредити от последните 4. години в периода 2017- 2020г. с общо 112 академични часа: 
 1. Удостоверение № 1124/30.09.2017г. от НЦПКПС с 16 академични часа на тема: „Опресняване на компютърни умения за работа с  

e-mail, електронни платформи в системата на образованието, конвертиране и архивиране на файлове“ 

 1. Удостоверение  13/ 17. 10.2017г.от БАН за участие в курс/2часа/ на тема: „Въведение в изследователския подход в обучението по математика“ 
 1. Удостоверение № CS/ SLE /0000/01.12.2017гот ЦОИ гр. София с 32 академични часа  на тема: „Коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда за разгръщане потенциала на всяко дете“ 
 1. Удостоверение  4881/29.06.2018г. от НЦПКПС с 32 академични часа на тема: „ Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас“ 
 1. Удостоверение № 0000000480/2018г. от Фондация Европартньори 2007“ с 16 академични часа на тема: „ Родителите като активни партньори на децата си и учителите им в училище“ 
 1. Удостоверение № 119461/ 30.11.2020г. от РААБЕ България ЕООД гр. София с 16 академични часа  на тема: „ Ефективно използване на свободни образователни ресурси и дигитално учебно съдържание в обучението“. 
 1. Квалификационни Сертификати и Удостоверения, придобити в обучения и семинари от 2005 г . до 2017г. 
 1.  Удостоверение  № 534/ 22.11.2005г. от ЧПК „ЕВКЛИД“ на тема: „Компютърна грамотност“- първо ниво 
 1. Удостоверение № 090201/27 от 28.01.2009г. от МОН и НПЦ на тема: „Разработване и управление на проекти I.част – базисни знания и умения“ 
 1. Сертификат за участие в семинар , издаден от агенция „ЕТАЛОН“  на 19. Юни 2009г. на тема: „ Ефективно управление на дисциплината в клас и в училище“ 
 1. Сертификат за участие в семинар, издаден от РОТАРИ Клуб „София -Център“ през януари 2011г. на тема: „ Гражданско образование за часа на класа– за начален етап 
 1. Сертификат за участие в научно-приложна конференция, издаден от „Нимеро“ ООД – ENVIZION на 09.09.2011г. на тема: „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ 
 1. Сертификат за успешно преминато обучение за работа с образователния софтуер ENVIZION издаден от „Нимеро“ООД от март.2012г. 
 1. Сертификат за завършено обучение , издаден от УЦ РЕЛАГИЯ  на 6.11.2012г. на тема: „Тестови практики със задачи от затворен тип и формат „ПИЗА“ за вътрешно и външно оценяване по „Човекът и природата“ за 4. клас 
 1. Сертификат за преминат квалификационен курс, издаден от  НИОКСО № КПС-ВУД-7327 на 11.04.2014г. на тема: „ Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“ 
 1. Удостоверение  за участие в квалификационен семинар, издаден от Фондация  „ПРОСВЕТА“ гр. София на 19.02.2015г. на тема: „Интерактивни методи в обучението“ 
 1.  Сертификати от Научно-образователен център „Innovation“ -Казахстан, за съпричастност в международните турнири „Математика без граници“ за 2014, 2015 и 2016г. 
 1.  Удостоверение № 0020383 от БЧК – 25.02.2017г. за курс на тема:  „Първа долекарска помощ на работното място“